30 באוגוסט, 2013
סין: תיקונים מהותיים לחוק סימני המסחר

תיקונים מהותיים לחוק סימני המסחר חוקקו בסין ביום 30 ביולי, 2013 ויכנסו לתוקף ביום 1 במאי 2014. מטרת התיקונים הינה להפוךלמודרני ומורכב פחות את הליך רישום סימני המסחר בסין, בה רשום המספר הגדול בעולם של סימני מסחר (8.17 מיליון נכון ליוני 2013).

השינויים העיקריים אשר חוקקו הינם המפורטים להלן:

- ניתן להגיש בקשות רב-סוגיות לרישום סימני מסחר

- הגשה אלקטרונית של בקשות לרישום סימני מסחר תתאפשר

- ניתן לרשום צלילים כסימני מסחר

- הגנה גבוהה יותר לסימני מסחר מוכרים היטב, אשר מקנה, בין היתר, זכות לבעליהם לחסום אחרים מלרשום את סימניהם או להשתמש בסימנים דומים

- תקופת הבחינה הראשונית של בקשות לסימני מסחר הוגבלה ל-9 חודשים (אשר הינה כעת של 18 חודשים או אפילו יותר)

- התקופה הניתנת לרשות הערעור על מנת לטפל בסירובים הוגבלה ל-9 חודשים

- התקופה לטיפול בהתנגדויות הוגבלה ל-12 חודשים

- הסדרת פעילויותיהם של סוכנים לסימני מסחר, למשל הטלת חובה עליהם להודיע ללקוחות במידה
  שסימן המסחר שמתעניינים לרשום אינו כשיר לרישום לפי החוק והכללים הרלוונטיים

- חובה להגיש בקשות לרישום סימני מסחר בתום לב, למשל איסור לרשום סימן מסחר
  תוך כדי ידיעה על שימוש קודם באותו סימן עקב יחסים חוזיים, עסקיים או אחרים

- הפיצוי הסטטוטוריהמקסימאלי הועלה מ-500,000 יואן סיני (כ-80,000 דולר אמריקאי או 60,000 אירו) ל-3,000,000 יואן סיני (כ-500,000 דולר אמריקאי
  או 360,000 אירו), לגבי המקרים בהם לא הוגשו הוכחות ממשיות על הנזק שנגרם כתוצאה מהפרת סימן המסחר